Pictures by Eugene Karolinskiy

Lycaenidae Neolycaena rhymnus Adult